Min Jiena – Ramona Portelli Blog

Min Jiena

Aqra l-verzjonni bl-Ingliz

Mwielda fl-10 t’Awwissu 1979, RAMONA PORTELLI ilha tikteb fuq bazi freelance ghal dawn l-ahhar snin. Hija intervistat diversi personalitajiet kemm lokali u anke mix-xena barranija. Ramona bdiet il-karriera taghha billi kienet tintervista personalitajiet Maltin bhal prezentaturi tal-televizjoni lokali, kantanti u artisti Maltin, kif ukoll personalitajiet promettenti ohra bhal l-Arcisqof ta’ Malta.

Iddebuttat ukoll bi stejjer ohra bhal esperjenzi u stejjer ta’ protagonisti ohra mix-xena lokali bhal mudelli femminili u maskili, bands lokali, ex-prigunier, deejays, atturi, zeffiena u varjeta ohra ta’ personalitajiet – kollha bl-istorja taghhom personali. Ramona sahhet il-profil taghha hekk kif bdiet tintervista celebritajiet minn barra minn Malta, fosthom anke mid-dinja ta’ Hollywood. Ta’ min isemmi fost ohrajn lil Edward Maya, l-atturi ta’ Hollywood Necar Zadegan u Tracie Dinwiddie, l-kantanta Baby D, il-player tar-rugby – Paul Marzella, u l-kantanta Awstraljana Renee Cassar fost ohrajn.

Ghal xi zmien, intervistat diversi personalitajiet ghas-sessjoni taghha Celebrity Interviews li hemm fuq www.kidsmalta.com.  F’din is-sessjoni, Ramona Portelli kienet inkarigata tintervista personalitajiet mill-media u anke mix-xena tal-politika lokali, fejn dawn kienu jaqsmu maghha esperjenzi taghhom bhala genituri.

Ghal xi zmien, kienet ukoll responsabbli mill-PR tal-programmi tant popolari li kienu jixxandru fuq TVM, prezentati minn Clare Agius – MHUX GHAL KULHADD u GHAL KULHADD.

Ramona Portelli, kienet anke responsabbli li tiehu hsieb f’idejha l-PR ta’ Nancy Buhagiar fejn din kienet tipprezenta l-programmi televizivi – MILL-KLIKKA TAGHNA, FLIMKIEN ma’ NANCY u MIX-XOGHOL GHAD-DAR, li dawn kienu jixxandru kemm fuq ONE TV kif ukoll fuq NET TV.

Ghal skeda shiha, Ramona Portelli kienet ukoll responsabbli mill-PR tal-programm televiziv – SHUFFLE, prezentat minn Jean Claude Micallef u Morena u li dan kien jixxandar fuq NET TV.

Fil-prezent hija tikteb artikli u intervisti fuq magazins u gazzetti lokali. Dawn jinkludu fost ohrajn, il-gazetta ta’ kull nhar ta’ HADD – KULLHADD.

Ramona Portelli tmexxi, taggorna u tippromowtja wkoll zewg siti ta’ l-internet lokali www.manicmalta.com u www.hotel-accom.com.  Manicmalta.com hija website fejn tigi wiehed isib dak kollu li ghandu x’jaqsam ma’ l-ispettaklu u attivitajiet ta’ kuljum li jkunu qed jsehhu fil-gzejjer Maltin.  Din is-sit elettroniku tinkludi fiha wkoll sessjoni Artikli u Intervisti, fejn Ramona Portelli tintervista diversi personalitajiet lokali li jvarjaw minn prezentaturi tat-televizjoni, kantanti rebbieha tal-Malta Song Festival u hafna ohrajn.  Hotel-accom.com hija sit elettronku fejn wiehed jista jsib u jibbukkja xalata ta’ lukandi u akkomodazzjonijiet ohra kemm f’Malta kif ukoll madwar id-dinja.

Minn Jannar 2010, Ramona Portelli bdiet tkun responsabbli timmanigja blog gdida fuq sit lokali www.okmalta.com. Fiha tiehu hsieb li ta’ kull hmistax tiltaqa u tintervista personalita mill-media lokali u anke celebritajiet minn barra minn Malta, fejn tistaqsi diversi domandi ta’ kull tip u generu. Maghrufa ghaliha li f’din il-blog tistaqsihom certu domandi xi ftit inkejjuzi. Il-link diretta ghal din il-pagna tal-blog hija http://www.okmalta.com/blog-town/.


Scroll to top