ATM Art Competition at SO Galerie, sponsored by Mediterranean Bank – Ramona Portelli Blog

ATM Art Competition at SO Galerie, sponsored by Mediterranean Bank

ATM Art Competition at SO Galerie, sponsored by Mediterranean Bank

ATM means “Art that Matters”, and it matters since it deals with our
emerging Artists… The artistic motivation in our youth.

It is or rather was, a competition, which led to an exhibition of 25
works by 22 Artists, as it finally transpired. A very young group
of bubbling talent took to the challenge, where MCAST was a major
contributor.

ATM was launched following a lengthy exercise between a team from
Mediterranean Bank, Artist Photographer David Pisani, and SO Galerie.

8 Artworks produced by David, were shown periodically in large
format on SO Galerie’s facade. Following this, they started
thinking ‘what’s next?’ and ATM came to be, with a goal to promote
emerging artists, and to finally select 25 finalists and 7 winners.

ATM Art Competition Winners were as follows:-

First Place – Diane Buttigieg
Second Place – Jennifer Mallia
Runners-up – Charles Balzan, Claudia Chircop, Thea Vella,
Antoine Xuereb, Josef Zahra (runners-up are in no particular order)

The latter’s works will, from next month, be selected for Mediterranean
Bank’s ATM advertising campaign printed on SO Galerie’s prominent facade.

In the complete picture of the event, 60 Artists finally decided to
partake: from Malta and Gozo (a very healthy participation) and
other European countries.

The quality of the work was pervasively creative and different,
where one could easily conclude that a great amount of thought went
into it.

There is so much talent in our youth, that it continuously and
inevitably filled me and the bank’s team with a positive joy. What
struck me immensely is the depth of motivation Mediterranean Bank’s
team went into, to finally and not without difficulty, choose the
finalists and winners, and one must keep in mind that such people
often possess very little time to spare. It was an enjoyable
experience for all! To all who participated therefore, besides a
heartfelt thanks, I would like to send a message of encouragement,
for finally every moment we participate in, is in itself simply a
step in one’s Artistic Journey. I would like to thank all who
participated in this venture, with special thanks to Mr. Mark Watson,
CEO Mediterranean Bank, for his continuous support”, stated
Joseph S. Gauci, Director SO Galerie.

The exhibition is open at SO Galerie in Iklin until the end of
April 2013.

See also www.sogalerie.com for more details or

http://www.facebook.com/#!/sogalerie.iklin

ATM Kompetizzjoni Artistika f’SO Galerie, taht il-patrimonju ta’
Mediterranean Bank

ATM tfisser Arti b’Valur (inizzjali bl-Ingliz. Ghandha valur ghaliex
titratta xoghlijiet ta’ Artisti zghazagh, ispirati b’xejn anqas
hlief mill-energija taz-zoghzija taghhom.

ATM kienet kompetizzjoni li wittiet it-triq ghal esibizzjoni ta’
25 opra artistika, li jabbinaw mat-talent ta’ 22 Artist differenti.

Finalment, grup entuzjast ta’ 60 Artist minn Malta, Ghawdex, u
mill-Ewropa, hadu sehem fl-isfida. Hawn, bla dubbju ikkontribwiet
ferm id-dixxiplina artistika ta’ l-MCAST, fejn hafna artisti
zghazagh huma prodott taghhom. ATM inholqot wara ezercizzju intens
bejn grupp mill-bank Mediterranean Bank, l-artist David Pisani u
SO Galerie.

8 xoghlijiet ta’ David intwerew f’format kbir fuq il-faccata ta’
SO Galerie, tul perijodu ta’ 8 xhur, fejn wara dan wiehed beda
jsaqsi “x’ser naghmlu issa?” u hawn twieled il-hsieb ta’ l-ATM,
bit-tir li jinghata valur lix-xoghol ta’ l-artisti li ghadhom
fil-bidu tal-vjagg artistiku taghhom.

U mhux dawk ta’ eta’ zghira biss, ghax l-arti ghandha l-vantagg li
tista’ tigi pprattikata minn kull eta’! Finalment, kellhom
jintghazlu 25 opra u 7 rebbieha.

Ir-rebbieha ta’ l-ATM Kompetizzjoni Artistika kienu dawn li gejjien:-

L-ewwel post – Diane Buttigieg
It-tieni post – Jennifer Mallia
Runners-up – Charles Balzan, Claudia Chircop, Thea Vella,
Antoine Xuereb, u Josef Zahra
(runners-up ma kienu fl-ebda ordni)

L-opri ta’ dawn l-ahhar, ser jintwerew ukoll fi stampi ta’ format
kbir, fil-kampanja ta’ pubblicita’ ta’ Mediterranean Bank, fuq il-
faccata prominenti ta’ SO Galerie.

Il-kwalita’ tax-xoghol, kienet b’mod generali ta’ livell kreattiv
b’sahhtu, fejn wiehed jista’ jara li kull min ippartecipa, zgur
investa hafna hin fi hsieb qabel ma pogga jdejh ghax-xoghol li bih
holoq l-opri finali.

“Tant kien hemm motivazzjoni pozittiva fit-talent li rajna, li din
minghajr dubju ta’ xejn mliet kemm lili personalment, kif ukoll
lill-grupp mill-bank u ohrajn, b’ferh tul l-ezercizzju sabih li
hadna sehem fih.

Fatt iehor li laqghatni hu l-entuzjazmu tat-tim ta’ Mediterranean
Bank, nies li s-soltu ftit li xejn ghandhom wisq hin x’jinvestu
ghajr f’xoghlhom, waqt li dawn esegwew il-process ta’ l-ghazla xejn
facli biex jaslu ghall-opri finalisti u ghar-rebbieha.

Kienet esperjenza sabiha ghal kull min ha sehem f’din l-esperjenza
kreativa. Nixtieq ghal daqstant niddedika messagg ta’ kuragg lil
dawk l-artisti zghazagh u godda li hadu sehem u li ddedikaw hinhom
ghal din il-kompetizzjoni, sabiex huma jiftakru li din hi pass
wiehed, f’dak li jekk iridu jista’ jkun vjagg twil fil-hajja
artistika taghhom.

Finalment nixtieq nirringrazzja minn qalbi lis-Sur Mark Watson CEO
ta’ Mediterranean Bank, tal-kontribut li ta tul il-kompetizzjoni
kollha”, sostna jghid fil-kummenti tieghu d-Direttur Artistiku ta’
SO Galerie – Joseph S.Gauci.

L-esibizzjoni tibqa miftuha ghall-pubbliku sa’ l-ahhar t’April 2013.

Ara s-sit www.sogalerie.com ghal aktar dettalji jew
http://www.facebook.com/#!/sogalerie.iklin

Scroll to top