Antonello Venditti concert postponed to 1 September, 2012 – Ramona Portelli Blog

Antonello Venditti concert postponed to 1 September, 2012

The concert organized by Standout Events featuring Italian singer-songwriter Antonello Venditti and local band Winter Moods which was planned for this Friday 24 August will be postponed to Saturday 1 September, as a sign of respect towards the two days of national mourning on Friday and Saturday following the passing away of former Prime Minister Dom Mintoff.

Standout Events wishes to inform the public that the venue of the 1 September concert will remain the same, that is, MFCC Ta’ Qali, and the timing too remains unchanged at 8pm with the start of the Winter Moods concert, followed by Antonello Venditti on stage at 9.30pm.

People already in possession of entrance tickets will be automatically allowed inside the venue on Saturday 1 September. In case of any refunds, one can contact Ticketline by e-mail on [email protected]  or contact Standout Events on 2745 0000 or by e-mail on [email protected] .

For further information, one can log on to www.standoutevents.com.mt

Standout Events apologizes for any inconvenience caused, but felt it was appropriate to move the date of the event given the events happening in Malta over this weekend. Standout Events thank first and foremost the management of Antonello Venditti for providing an alternative date within the singer’s Unica tour schedule, as well as thanks to MFCC, sponsors and the media for supporting this change of date.

“The interest shown by the public for this concert featuring the legendary Italian singer-songwriter Antonello Venditti and Malta’s most popular band Winter Moods is amazing. We augur that the public understands the need for postponing the date of event and we promise that all those who attend will be thrilled by the musical experience that Venditti and Winter Moods will offer,” said Antonella Vassallo, Director of Standout Events.

Venditti was in Malta in June to promote his concert. A veteran of the Italian music scene and one of its most popular artists, he has a considerable following in Malta. To date he has released over 30 albums, the latest is 2011’s Unica, which features the controversial Berlusconi-inspired song “La ragazza del Lunedi (Silvio)”. The concert will feature also classics such as “In Questo Mondo di Ladri”, “Sotto il Segno dei Pesci”, “Buona Domenica”, and “Grazie Roma”. Venditti’s Malta concert is part of his ongoing Unica 2012 tour.

===============================================================

Il-kuncert ta’ Antonello Venditti f’Malta gie pospost

Il-kuncert ta’ Antonello Venditti f’Malta gie pospost ghal 1 ta’ Settembru, 2012.

Il-kuncert tal-kantant Taljan Antonello Venditti u l-band lokali Winter Moods organizzat minn Standout Events, li originarjament kellu jkun il-Gimgha, 24 ta’ Awwissu, gie pospost ghas-Sibt, 1 ta’ Settembru, 2012 bhala turija ta’ rispett lejn iz-zewg granet ta’ luttu nazzjonali dedikati wara l-mewt tal-eks Prim Ministru Dom Mintoff.

Standout Events tixtieq tavza lill-pubbliku li l-kuncert ta’ 1 ta’ Settembru ser jibqa l-istess kif kellu jkun.  Dan ifisser fl-istess post gewwa l-MFCC, Ta Qali, kif ukoll jghodd ghall-hinijiet.  Il-hin ser jibqa fit-8pm fejn ser jifthu l-kuncert il-band lokali Winter Moods.  Ghad-9.30pm ikompli fuq l-istage Antonello Venditti bil-kuncert tant mistenni tieghu.

Dawk kollha li diga xtraw il-biljetti, ser ikunu awtomatikament jistghu jidhlu ghall-kuncert tas-Sibt, 1 ta’ Settembru, 2012.  F’kazijiet fejn wiehed jixtieq jitlob il-flus lura, dawn jistghu jaghmlu kuntatt ma’ Ticketline fuq l-email [email protected] jew ikkuntattjaw lil Standout Events fuq 2745 0000 jew fuq [email protected]

Ghal aktar informazzjoni, wiehed jista jidhol fuq www.standoutevents.com.mt

Standout Events tixtieq tiskuza ruhha ghal kull inkonvenjent li seta nholoq.  Fl-istess waqt hasset li din kellha tkun opportunita f’waqtha li titmexxa d-data ‘l quddiem, kemm b’turija ta’ rispett u kif ukoll minhabba d-diversi avvenimenti li bdew isehhu b’konnessjoni wara l-mewt ta’ Dom Mintoff.

Standout Events l-ewwelnett tixtieq tirringrazzja lill-management ta’ Antonello Venditti talli rrangawlhom ghal data ohra ghall-kuncert, kif ukoll lill-MFCC, sponsors u lill-midja kollha ghas-sapport kontinwu taghhom, anke fit-tibdil ta’ din id-data.

“L-interess mill-pubbliku kemm lejn Antonello Venditti u anke lejn Winter Moods huwa meravilja.  Ahna nirringrazzjaw lill-pubbliku in generali li fhemna u accetta t-tibdil tad-data ta’ dan il-kuncert.  Minn naha taghna ser naccertaw lil kullhadd li ser jibqghu impressjonati bl-esperjenza muzikali li kemm Venditti u anke Winter Moods ser joffru dakinhar tal-kuncert”, qalet Antonella Vassallo, Direttrici ta’ Standout Events.

Venditti kien f’Malta f’Gunju li ghadda sabiex jippromowtja l-kuncert tieghu.  Kantant Taljan Veteran li huwa mfittex hafna mill-Maltin.  Sal-lum huwa hareg tletin album, bl-ahhar wiehed imsemmi ‘Unica’.  Il-kuncert ta’ Venditti li ser jaghti f’Malta huwa parti mit-tour tieghu Unica 2012.

Scroll to top