Call for nominations for 2012 Soldier Award – Ramona Portelli Blog

Call for nominations for 2012 Soldier Award

2012 “SOLDIER AWARD” to HONOUR EQUALITY ACTIVISTS – CALL FOR NOMINATIONS

The annual Gay Exiles’ Soldier Award  honours and recognizes highly contributing members of the community who fight for equal rights.

The award credits exemplary individuals or groups for their dedication to promote human rights. The award ceremony date and location will be announced at a later time.

David Simchik, President of Gay Exiles stated that the Soldier Award aims to “empower individuals who demonstrate a significant effort to help advance minority rights and who have represented a positive role model to others”.

Simchik goes on to explain that “although a great number of people deserve a great deal of recognition for advancing the rights of minorities, only one recipient each year is selected through a democratic voting system in which members of the public can participate”.

Social and developmental psychologist Antoine Spiteri emphasised the importance of such an award because “it demonstrates our gratitude and encourages a sense of personal pride”. Spiteri added that “empowerment and recognition are important to members of minority groups because they provide motivation and drive in a world that can often leave them feeling undervalued and disheartened.” 

Recipient of last year’s Soldier Award was Gabi Calleja, who was honoured at the annual Valletta Gay Pride for her tireless fight to help advance equality for all.

Your Nominations for the 2012 Soldier Award are welcomed and encouraged. Please send nominations by the 15th of March to [email protected] or through our website at www.gayexiles.info

In your response please include the name of ONE nominee, along with their contact email, phone number, address, your name and the name of the organization you represent. Please also include a brief (less than 500 words) description of why you or your organization believes this nominee should be selected to receive the Soldier Award?  Please include any facts, figures, contributions, special honours and other material that will be of assistance to the selection committee. Also include a Curriculum vita if one is available.

The identity of voters will remain confidential.

Gay Exiles thanks the MGRM and the Maltese Gay Community for their support.

================================================================

2012 “Premju ghal Suldat” bhala unur lill-attivisti ta’ l-Ugwaljanza

Sejha ghall-nominazzjonijiet

L-unur annwali Gay Exiles’ Soldier Award  jirrikonoxxi l-membri tal-komunita li jiggieldu ghad-drittijiet indaqs.

L-istess unur jippremja individwi ezemplari jew gruppi shah ghad-dedikazzjoni taghhom sabiex jinkoragixxu d-drittijiet tal-bniedem.  Id-data tac-cerimonja, kif ukoll il-post ser jigu mhabbra aktar tard.

David Simchik, il-President tal-Gay Exiles stqarr li l-ghan tas-Soldier Award huwa sabiex “jaghti kuragg lil individwi li juru sforz sinifikanti fl-ghajnuna ghad-drittijiet tal-minoranzi, sabiex javvanzaw u jkunu ta’ rwol pozittiv ghal ohrajn”.

Simchik kompla  jispjega li, “ghalkemm numru sostanzjali ta’ persuni jixirqilhom li jiehdu dan l-unur, persuna wahda biss kull darba f’sena tista takkwista dan it-titlu, permezz ta’ sistema ta’ votazzjoni li anke membri mill-pubbliku jistghu jippartecipaw”.
Il-psikologu socjali u ta’ zvilupp Antoine Spiteri enfasizza dwar l-importanza ta’ dan il-premju ghaliex “juri l-gratitudni taghna u jinkoraggixxi sens ta’ kburija”.  Spiteri zied jghid li, “s-setgha u r-rikonoxximent huma importanti ghall-membri ta’ gruppi f’minoranza, minhabba li jipprovdu motivazzjoni u hegga f’dinja li ta’ spiss iggalhom ihossu ruhhom sottovalutati u minghajr tama”.

Is-sena li ghaddiet is-Soldier Award intrebah minn Gabi Calleja, li kienet onorata waqt ic-cerimonja annwali – Valletta Gay Pride ghall-glieda konstitenti taghha favur l-ugwaljanza ghal kullhadd.

In-nominazzjonijiet ghall-2012 Soldier Award ghal din is-sena bdew jintlaqghu.  Jekk joghgobkom ibghatu n-nominazzjonijiet taghkom sal-15 ta’ Marzu 2012 lil [email protected] jew direttament minn fuq il-website www.gayexiles.info

Importanti li fin-nominazzjonijiet impoggija wiehed irid jinkludi l-isem shih tan-nominat, kif ukoll kuntatti ohra inkluzi l-email, numru tat-telefon, indirizz, l-isem ta’ min qed ipoggi n-nominazzjoni, kif ukoll il-kumpanija jew organizazzjoni li tkun jew ikun qed jirraprezenta.  Man-nominazzjoni jrid ikun hemm inkluz ukoll deskrizzjoni ghaliex fl-opinjoni tieghek in-nominat tieghek ghandu jkun hu li jirbah jew tirbah is-Soldier Award.  Dan irid isir f’madwar 500 kelma.  Ma’ dan iridu jigu mizjuda fatti, figuri, kontribuzzjonijiet, unuri specjali u materjal iehor li jistghu jsahhu n-nominazzjoni tan-nominat.  Curriculum vitae tan-nominat tista tigi inkluza wkoll.

L-identita ta’ dawk li ser jivvutaw ser tibqa kunfidenzjali.

Gay Exiles tixtieq tirringrazzja lil MGRM u lil Maltese Gay Community ghas-sapport kontinwu taghhom.

Scroll to top