New Maltese cinema movie – ZVINTURA – Ramona Portelli Blog

New Maltese cinema movie – ZVINTURA

ZVINTURA is a Maltese film produced by Nova Visual Productions and raised by local talented artists.  This film has just been showing in the local cinemas (St Julians and Bugibba).  The story is a combination of action, thrilling and drama sequences.

The theme in this film is on a twenty two year old Robert (Josef Spiteri) who appear to be excluded.  Robert is a diagnosed with ADHD.  He is born to a hotel owner (Leslie Gladwish) and to a vain mother (Denise Vella) who rejects Robert on dishonoring their wealthy family. 

Robert, now a smart gentleman, is seen searching for food, clothing and would be valuable items in waste bins.  He is frequently bullied by the mobsters.  The time comes when he falls in love with Maria, a pretty lady, having special needs.  But more turmoil is emerging as soon as the marriage date is fixed.

What is going  to happen to Robert?  Is the marriage between Robert and Maria going to be approved by the Roman Catholic Church?  Where does Robert intend to go?  Will Robert give way to pressures from those around.

The film is 2 hours 45 minutes long which has started showing at both St Julians and Bugibba cinemas as from 6 April 2011.

Auditions call for the next film – Zvintura 2 is now open.  Indeed Nova Visual Productions is looking for new actors and extras to take part in the auditions for the new film on which filming will begin shortly – Zvintura 2.  Those interested in participating can do so by calling 9949 9728 or 9949 1305.

More information about this movie can be obtained from www.zvintura.com 

=============================================================

Film gdid Malti :-  ZVINTURA 

ZVINTURA huwa film lokali bi produzzjoni ta’ Nova Visual Productions li beda jintwera fic-cinemas lokali mill-Erbgha 6 April 2011.  Dan hu film bi grajja ta’ storja mimlija b’hafna atturi lokali bbazat fuq drama u azzjoni.

L-istorja tal-film Zvintura titratta dwar zaghzugh – Robert (Josef Spiteri) li ma tantx ikun accettat mis-socjeta, kif ukoll minn familtu u shabu stess.  Robert ikun ibati bil-kundizzjoni tal-ADHD, b’karattru nervuz u li ma tant jahsibhom wisq qabel jaghmel xi haga.

Missier Robert (Leslie Gladwish) ikun sid ta’ lukanda, filwaqt li omm Robert (Denise Vella) tkun mara vanituza fejn ghaliha binha Robert ikun ta’ dizunur kbir.  Eventwalment, Robert jigi abbuzat u mhedded minn klikka hazina sabiex jtihom il-flus waqt li Robert stess isir ihobb tfajla b’dizabilita’.

Hekk kif ihabbar id-data tat-tieg, isib wiccu mhabbat ma’ aktar problemi, mhux biss mill-familja, izda anke mis-socjeta.  Kif ser jibqa Robert dwar dan kollu?  Ser jasal li jizzewweg lit-tfajla li hejja d-data taz-zwieg maghha?  Fuq kollox iz-zwieg tieghu jigi accettat mill-knisja?

Il-film Zvintura jinkludi tahlita ta’ elementi differenti fosthom bullying, imhabba, u azzjoni.  Fost l-atturi jippartecipaw ser insegwu lil Josef Spiteri, Leslie Gladwish, Denise Vella, Maria Bianco, Fiona Aquilina, Gino Lombardi, Elio Lombardi, Sonia Vella u Andre Grech. 

Zvintura beda jintwera fic-cinemas lokali kemm ta’ San Giljan kif ukoll gewwa Bugibba, propju minn nhar l-Erbgha 6 April 2011.  Il-film huwa twil saghtejn u 45 minuta, u huwa pprezentat bil-lingwa Maltija.

Dalwaqt ser jibdew jintlaqghu applikazzjonijiet godda ghal film li jmiss – Zvintura 2.  Filfatt Nova Visual Productions qed taghmel sejha ghall-atturi godda u anke extras sabiex jirrikorru ghal auditions tal-film il-gdid li daqt ser jibda jinhadem – Zvintura 2.  Dawk kollha interessati li jippartecipaw jistghu jaghmlu kuntatt fuq  9949 9728 jew 9949 1305. 

Aktar informazzjoni dwar il-film Zvintura tinsab fuq www.zvintura.com

Scroll to top