Tghin lil haddiehor mill-esperjenza taghha – Ramona Portelli Blog

Tghin lil haddiehor mill-esperjenza taghha

Veronica Grech Muscat kellha tqala difficli, izda din tatha energija gdida tant li spirat ruhha sabiex tghin lil haddiehor. Ramona Portelli ltaqghet maghha biex issir taf aktar dwar ix-xoghol taghha.

Kemm-il darba tigrilna esperjenza qarsa, izda wara jinfethu bibien godda.  Ghall-mument tahseb li tkun waqfet id-dinja ta’ madwarek, u tibda tara dalma wahda.  Rari tkun qed tahseb li ghad fadal xi ragg ta’ tama ghalik u ghal ta’ madwarek.

Dwar dan tkellimt ma’ persuna li ghaddiet minn esperjenza simili.  Veronica Grech Muscat xi snin ilu kienet tahdem ma’ kumpannija tal-proprjetà.  Kienet inqabdet tqila u minhabba xi kumplikazzjonijiet waqt it-tqala kellha tieqaf mix-xoghol taghha.  L-istorja taghha ma waqfitx hawn, anzi maz-zmien rawwmet il-kuragg u bhal donnu gietha energija gdida sabiex tibda progetti godda u fuq kollox siewja ghall-haddiehor. 

Iltqajt ma’ Veronica sabiex niddiskuti ahjar din l-esperjenza li ghaddiet minnha.  Fil-fatt iltqajna f’gurnata sabiha u xemxija f’Ta’ Sliema.  Wasalt fuq il-post ftit qabel sabiex nilhaq nissetilja u ftit wara titfacca Veronica quddiemi – mimlija energija sabiex taqsam dak kollu li ghaddiet minnu dan l-ahhar.

Veronica llum hija mizzewga u omm ta’ tifla ta’ tliet snin.  Toqghod Sta. Venera u meta ssib ic-cans, li huwa rari hafna, thobb taqra u tiggoggja.  Stajt ma hejjejt xejn domandi ghaliha, ghax mal-ewwel bdiet tiftah il-frieghi u tghidli dwar dak kollu li ghaddiet minnu.  B’hekk qghadt nismaghha, u kultant inwaqqafha bejn haga u ohra sabiex niccara xi affarijiet.

“Kif kont qed nghidlek kelli nieqaf mix-xoghol, u meta tkun persuna li tkun hallejt karriera warajk u f’daqqa ssib ruhek id-dar, iggibek persuna differenti.  Aktar u aktar meta tasal it-tarbija.  L-istorja tinqaleb ta’ taht fuq.  Il-genituri hafna drabi jhossuhom wahedhom,” bdiet tghidli Veronica.

Ridtha tfissirli ezatt x’jigifieri meta qaltli li l-genituri jhossuhom wahedhom.  Fil-fatt gabitli ezempju meta koppja tkun f’xi restorant bit-tarbija maghhom tibki. Jahsbu li kulhadd qed ihares lejhom jew li huma biss jinsabu f’din is-sitwazzjoni kemmxejn skomda.  “Fil-verità jinsew li madwar id-dinja hemm miljuni ta’ koppji ohra fl-istess sitwazzjoni taghhom.”

Ziedet tghidli li hi hasset li l-hajja riedet tinvolviha f’xi haga ohra.  Meta mara tkun ser issir omm din trid titghallem kollox, bhal tattendi korsijiet u tikseb informazzjoni kemm jista’ jkun.  “Niftakarni jiena kont gennintu lir-ragel tieghi.  Kont ingorru mieghi minn kors ghal iehor.  Daqqa ante-natal, daqqa dwar control breathing, daqqa breast feeding u suggetti varji ohra kollha konnessi mat-tqala u t-tfal,” tbissmet tghidli Veronica.

Bdew il-kumplikazzjonijiet

Kompliet tghidli li malli kellha tliet xhur tqala, digà kienet tidher wisq it-tqala taghha, tant li t-tobba kienu hasbu li kien se jkollha twins.  Fil-verità kellha tip ta’ nefha.  Apparti hekk kien instab li waqt it-tqala kienet qed tbati minn PUPPP.  “PUPPP hija tip ta’ hormonal rash.  Fil-fatt gejt infurmata li din il-PUPPP normalment tohrog fuq min verament ikun ser ikollu twins, ghalkemm fil-kaz tieghi ma kienx hekk.

Hija kundizzjoni li tohrog wahda f’kull mitt tqala.  Inzertajt li x-xorti hazina messet lili, u hajjti hassejtha mizerja.  Kont naghmel iljieli wara xulxin ma norqodx bil-hakk li kien jaqbadni.  Biex tkompli tghaqqad, jiena wellidt f’Lulju u tista’ timmagina x’Sajf martirju kont ghaddejt, apparti s-shana qawwija u l-hakk”, kompliet tirrakkontali Veronica.

Energija gdida

Kompliet tghidli li din is-sitwazzjoni flok kissritha, bhal donnha kisbet energija gdida biha.  “Stajt spiccajt b’xi dipressjoni jew kont incedi, izda ghall-kuntrarju hassejt energija gdida go fija.  Niftakar kont dhalt l-isptar biex inwelled fit-8am tat-12 ta’ Lulju, biex spiccajt wellidt l-ghada 13 ta’ Lulju f’nofs il-lejl nieqes ghaxra.  Precizament Friday 13th kien.  Wellidt cesarja u llum it-tifla tieghi Elena ghandha tliet snin”.

Ziedet tghidli li appena welldet hasbet li din l-istorja ghaddiet, izda fi kliemha stess din kienet iggravat aktar.  “Wara li kienu ghaddew hamest ijiem u ffirmajt sabiex nohrog mill-isptar, kont bqajt b’naqra raxx u hakk.  Eventwalment spiccajt id-dar mat-tarbija.  Il-welcome parties ghaddew ukoll, u litteralment spiccajna jiena u t-tarbija d-dar, ghaliex ir-ragel ikun ix-xoghol.  

Bdejt infittex korsijiet u attivitajiet li stajt nattendi, izda fil-kaz tieghi ma sibtx dak li kont ridt insib.  Kien hawn hawn li hrigt bl-idea ta’ let’s talk about babies.”

B’hekk let’s talk about babies bdew isehhu minn tliet snin ilu ‘l hawn.  Ghall-ewwel, Veronica spjegatli li kienet tlaqqa’ l-genituri fl-kwartieri tal-iscouts, il-Furjana.  Maz-zmien il-kelma bdiet tigri u l-persuni bdew jattendu aktar bi hgarhom.  

Izda bdiet tirrealizza li kellha nuqqas ta’ spazju adattat fejn setghet tlaqqa’ l-genituri.  “Illum din il-problema giet eliminata u ninsab kuntenta li ghandi post adattat u xieraq fejn nista’ nlaqqa’ lil dawk li jattendu.  L-attivitajiet nista’ nghid li kibru wkoll.  Norganizza fitness classes, dance workout classes, story telling activities u seminars ta’ interess generali”.

B’wiccha minn quddiem tghid li l-gruppi dejjem jinghaqdu ghas-sodisfazzjon taghha, u fuq kollox ghas-sodisfazzjon ta’ dawk li jattendu.  Naqbad id-diskors dwar is-seminars li torganizza minn xahar ghal xahar.  Qaltli li ghalihom tistieden diversi kelliema professjonali bhal tobba, midwives, konsulenti, u specjalisti fost ohrajn.  

Fost is-suggetti li jigu diskussi hemm hafna li wiehed jista’ jifrex u kultant l-anqas nimmaginaw.  Dawn ivarjaw minn potty training, breast feeding, dental care, post-natal care, foot care, immunisation, eye development, weaning, u child development fost hafna ohrajn.

Ziedet tghidli li s-suggetti jvarjaw skont id-domanda tal-genituri u l-fazijiet taghhom.  “Apparti li jattendu ghal dawn is-seminars, il-genituri li jattendu jkunu qed jiksbu dik l-informazzjoni mehtiega ghalihom.  Nafu li mill-internet illum nistghu nsibu dak kollu li nfittxu, izda mhux tant bil-prattika li nkunu nixtiequ.  

Fis-seminars li norganizza apparti talks, ikollna wkoll fil-prattika dak li jkun qed jintqal.  Jinqasmu xi esperjenzi ta’ haddiehor ukoll u dawk li jattendu jkunu jistghu jsaqsu li jridu dwar dak li jkun qed jigi diskuss”, kompliet taggornani Veronica.

Ta’ min jghid li generalment is-seminars jkunu bil-lingwa Maltija, ghalkemm gieli jkun hemm domanda ghal xi gruppi li jkunu jippreferuhom bl-Ingliz.  Ma ninsix nghid ukoll li dan kollu mill-bidu sal-ahhar kien kollox progettat minn Veronica stess.  Meta qed nghid progettat qed infisser idea, organizzazzjoni, marketing, u kuntatti fost  ohrajn.

Dwar jekk tahsibx li ghad hawn genituri li ma jkunux jafu l-informazzjoni kollha fit-trobbija ta’ uliedhom, Veronica wegbitni fil-pozittiv.  “Sfortunatament iva.  Ghad hawn per ezempju genituri li jahsbu li ghax jaghmlu gallettina fil-bottle tat-tarbija allura din se takkwista aktar sustanzi. Fil-verità nstab li l-prattika ma tghidx hekk.”

Veronica tenfasizza li l-genituri jridu jkunu preparati sew fit-trobbija ta’ uliedhom.  Apparti hekk hija tishaq fuq l-importanza li mbilli mara saret omm, din ma tridx tinsa li hija mara.  

“Filghodu l-omm ma tridx tinsa li hi mara.  Jehtieg li certu ommijiet iqumu u ma jibqghux bil-pigama d-dar. Izda minflok jiehdu hsieb taghhom infushom u ma jinsewx lilhom infushom.  Fuq kollox it-tarbija tkun aktar kuntenta jekk l-omm tkun qed tiehu hsieb taghha stess”, temmet tghidli Veronica.

Min jixtieq isir jafu aktar dwar dawn is-seminars u servizzi, jista’ jidhol fuq is-sit elettroniku www.letstalkaboutbabies.com

Scroll to top