Min Jiena

Mwielda fl-10 t'Awwissu 1979, RAMONA PORTELLI ilha tikteb fuq bazi freelance ghal dawn l-ahhar snin. Hija intervistat diversi personalitajiet kemm lokali u anke mix-xena barranija. Ramona bdiet il-karriera taghha billi kienet tintervista personalitajiet Maltin bhal prezentaturi tal-televizjoni lokali, kantanti u artisti Maltin, kif ukoll personalitajiet promettenti ohra bhal l-Arcisqof ta’ Malta.

Iddebuttat ukoll bi stejjer ohra bhal esperjenzi u stejjer ta’ protagonisti ohra mix-xena lokali bhal mudelli femminili u maskili, bands lokali, ex-prigunier, deejays, atturi, zeffiena u varjeta ohra ta’ personalitajiet – kollha bl-istorja taghhom personali. Ramona sahhet il-profil taghha hekk kif bdiet tintervista celebritajiet minn barra minn Malta, fosthom anke mid-dinja ta’ Hollywood. Ta’ min isemmi fost ohrajn lil Edward Maya, l-atturi ta’ Hollywood Necar Zadegan u Tracie Dinwiddie, l-kantanta Baby D, il-player tar-rugby – Paul Marzella, u l-kantanta Awstraljana Renee Cassar fost ohrajn.

Ghal xi zmien, intervistat diversi personalitajiet ghas-sessjoni taghha Celebrity Interviews li hemm fuq www.kidsmalta.com.  F’din is-sessjoni, Ramona Portelli kienet inkarigata tintervista personalitajiet mill-media u anke mix-xena tal-politika lokali, fejn dawn kienu jaqsmu maghha esperjenzi taghhom bhala genituri.

Ghal xi zmien, kienet ukoll responsabbli mill-PR tal-programmi tant popolari li kienu jixxandru fuq TVM, prezentati minn Clare Agius - MHUX GHAL KULHADD u GHAL KULHADD.

Ramona Portelli, kienet anke responsabbli li tiehu hsieb f'idejha l-PR ta' Nancy Buhagiar fejn din kienet tipprezenta l-programmi televizivi - MILL-KLIKKA TAGHNA, FLIMKIEN ma' NANCY u MIX-XOGHOL GHAD-DAR, li dawn kienu jixxandru kemm fuq ONE TV kif ukoll fuq NET TV.

Ghal skeda shiha, Ramona Portelli kienet ukoll responsabbli mill-PR tal-programm televiziv - SHUFFLE, prezentat minn Jean Claude Micallef u Morena u li dan kien jixxandar fuq NET TV.
Fil-prezent hija tikteb artikli u intervisti fuq magazins u gazzetti lokali. Dawn jinkludu fost ohrajn, il-gazetta ta' kull nhar ta' HADD - KULLHADD, kif ukoll artikli fil-magazin ta' kull xahar - MUZAJK u bl-Ingliz fuq Manic! Magazine.

Ramona Portelli tmexxi, taggorna u tippromowtja wkoll zewg siti ta' l-internet lokali www.manicmalta.com u www.hotel-accom.com.  Manicmalta.com hija website fejn tigi wiehed isib dak kollu li ghandu x’jaqsam ma’ l-ispettaklu u attivitajiet ta’ kuljum li jkunu qed jsehhu fil-gzejjer Maltin.  Din is-sit elettroniku tinkludi fiha wkoll sessjoni Artikli u Intervisti, fejn Ramona Portelli tintervista diversi personalitajiet lokali li jvarjaw minn prezentaturi tat-televizjoni, kantanti rebbieha tal-Malta Song Festival u hafna ohrajn.  Hotel-accom.com hija sit elettronku fejn wiehed jista jsib u jibbukkja xalata ta’ lukandi u akkomodazzjonijiet ohra kemm f’Malta kif ukoll madwar id-dinja.

Minn Jannar 2010, Ramona Portelli bdiet tkun responsabbli timmanigja blog gdida fuq sit lokali www.okmalta.com. Fiha tiehu hsieb li ta’ kull hmistax tiltaqa u tintervista personalita mill-media lokali u anke celebritajiet minn barra minn Malta, fejn tistaqsi diversi domandi ta’ kull tip u generu. Maghrufa ghaliha li f’din il-blog tistaqsihom certu domandi xi ftit inkejjuzi. Il-link diretta ghal din il-pagna tal-blog hija http://www.okmalta.com/blog-town/.

Aqra l-verzjoni bl-Ingliz
Related Images

d    d    d    d    d   
mainSidePage

RECENT COMMENTS

Gillian Attard | Sliema

You are simply amazing!!! keep it up <3

Alison Gauci | Mellieha

Well done Ramona...keep up your good work. I love reading all your interviews!

Paul  Bonnici | Greenvale Australia

Dear Ramona,I read with great interest, your wonderful interviews with various members of the public, keep up the good work.

Francesco Catania | Lija

Vera proset ta kollox Ramona!!! Keep it up hi!!!

chantelle tonna | mosta

Hi ramona,well done keep it up bella ibqa sejra hekk sweet...xxxx

Lewis Marvic | 'INDIGO'

Proset tal-Website Ramona, u tal-kitba u tax-xoghol kollu tieghek. Grazzi ukoll ta' L-intervista li ghamiltli fi zmien il-milied u l-ewwel tas-sena. Xewqat Sbieh mil-Qalb ghall- 2011 :)

Gino Lombardi | Mosta

Prosit u ibqa' sejra kif int!

Abigail  Spiteri | Ghaxaq

Hi Ramona. Very interesting website. You are amazing just the way you are. Ghandek talent ibza ghalih. Keep it up. Niehu gost hafna naqra il-kitbiet tieghek. Jien nibqa naggornak fuq dak li nkun qed naghmel. Btw fuq facebook fis-section noti fil-profile tieghi hemm xi xoghlijiet minn tieghi. Napprezza jekk thallili xi comment jew like. Jien sapporter kbira tieghek bhalma nahseb naf u nibqa ghal dejjem. Il-festi t-tajba lilek u lil familja kollha tieghek. xxx

Clare Agius | the clouds :)

Hey Ramona a simple yet colourful website and one which i don t have to wreck my brains to discover where everything is :) very good interviews too so i ll keep a look out to read about more celebs and interesting people keep it up

Andre` Penza | Fgura

Hi Ramona well done for your website, and for your work. It pays to love what you do....you`re doing great. keep it up.

mainFooter

WELCOME

I am a freelance writer available worldwide and a lover of life.  I'm addicted to writing, maniac for great stories and believe in the power of simplicity. Feel free to look around, and if you like what you see, get in touch today to discuss your writing needs.

FOLLOW ME ON....

Copyrights © 2015 Ramona Portelli rights reserved   |   Designed and Hosted by RF DESIGNS MALTA