Min tahseb li ddisinja l-libsa tat-tieg tal-gharusa tieghu stess?

Min tahseb li ddisinja l-libsa tat-tieg tal-gharusa tieghu stess?

Published: 22- Jul- 2019    |    Language:   Article in Maltese    |    Category: Press Release

Il-President, Direttur u proprejtarju gdid ta’ Miss Malta – Kersten Borg ghadu kif inghaqad fiz-zwieg ma’ martu Shanice. 

Kersten li ghandu sebgha u ghoxrin sena, filwaqt li llum martu Shanice ghandha wiehed u ghoxrin sena, nghaqdu fiz-zwieg propju lbierah il-Hadd, 21 ta’ Lulju 2019. 

Ic-cerimonja u l-festin taz-zwieg saru fil-lukanda Corinthia Palace ta’ H’Attard.  Ic-cerimonja bdiet fit-3pm fejn giet segwieta b’festin tat-tieg fejn inkludiet divertiment provdut mill-band lokali ‘The Travellers’. 

Kemm Kersten u anke Shanice jahdmu fl-industrija tal-moda, ilhom f’relazzjoni flimkien il fuq minn dawn l-ahhar sitt snin. 

Fatt originali ghall-ahhar dwar it-thejjijiet ghat-tieg taghhom hija li Kersten ddisinja l-libsa tat-tieg tal-gharusa tieghu stess, peress li mhux l-ewwel darba li ddisinja hwejjeg ghal haddiehor.  Dan ifisser li mhux talli l-gharus qatt ma raha l-libsa tat-tieg tal-gharusa tieghu qabel id-data tat-tieg, talli ddisinjha hu stess u kien prezenti dejjem waqt il-provi tal-libsa. 

Kurzita u fatt iehor dwar Kersten hija li fi tfulitu kien ibati minn problemi socjali fejn kien ibati biex jikkomunika u jissocjalizza ma’ nies ohra, sakemm fl-eta ta’ wiehed u ghoxrin sena kien sab kommunita f’Malta fejn ghenitu jissocjalizza u jkun aktar kunfidenti, sakemm ukoll irnexxilu jsib l-identita tieghu.  Filfatt dan wasslu sabiex iltaqa mal-unika tfajla li kellu f’hajjtu Shanice, u llum saret martu. 

Kersten Borg maghruf ghad-disinji tal-hwejjeg tieghu that l-isem ‘BORG’, ‘Downunder’ u ‘Exclusive’. 

Minn qalbna nawguraw lil Kersten u Shanice ghal futur mill-isbah.
Related Images

Kersten Tieg A    Kersten Tieg A    Kersten Tieg A   
mainSidePage

RECENT COMMENTS

Benon Talemwa Talemwa | Rwanda

A global link connecting rather distant minds. I like the creative opportunity offered to authors to talk to their fellow authors and the readership fraternity. Keep-up Portelli

Andrew  Rowland | London

Well done Ramona. It was a pleasure to be interviewed by yourself. Keep up the good work with your brilliant stories.

Seth Sparrer Sparrer | Middleburg pa

Job well done on a interview she did with me! Keep on giving us more interviews - we need to know what's going around in this world

Jeff Lee Lee | Los Angeles, USA

Ramona - Thank you so much for this terrific interview! I have been trying to get the rest of the world to see and have a huge laugh at the So-Called Ruler of the U.S., and you have done a magnificent job with your interview. Many thanks!

Monica Maartens Maartens | South Africa

Lovely website, very interesting. Thank you for displaying my book Real Life AFRICAN Adventures on your site. All the very best and success with your business...👍🌈🌈🌈💖 Zararia Yul

Gillian Attard | Sliema

You are simply amazing!!! keep it up <3

Alison Gauci | Mellieha

Well done Ramona...keep up your good work. I love reading all your interviews!

Paul  Bonnici | Greenvale Australia

Dear Ramona,I read with great interest, your wonderful interviews with various members of the public, keep up the good work.

Francesco Catania | Lija

Vera proset ta kollox Ramona!!! Keep it up hi!!!

chantelle tonna | mosta

Hi ramona,well done keep it up bella ibqa sejra hekk sweet...xxxx

mainFooter

WELCOME

I am a freelance writer available worldwide and a lover of life.  I'm addicted to writing, maniac for great stories and believe in the power of simplicity. Feel free to look around, and if you like what you see, get in touch today to discuss your writing needs.

FOLLOW ME ON....

Copyrights © 2015 Ramona Portelli rights reserved   |   Designed and Hosted by RF DESIGNS MALTA