Press Release:- Success kbir ghal hames tfal stilel Maltin u zewg diretturi nazzjonali u gurija Internazzjonali

Press Release:- Success kbir ghal hames tfal stilel Maltin u zewg diretturi nazzjonali u gurija Internazzjonali

Published: 12- Feb- 2018    |    Language:   Article in Maltese    |    Category: Press Release

L-akbar konkors ta’ Awards u Nominazzjonijiet fid-dinja WORLD RISING STARS sar fil-GEORGIA bejn 24 u 29 ta’ Jannar 2018.  Malta kisbet l-ghola ammont ta’ punti fejn minn tletin pajjizz u erbghin partecipant madwar id-dinja.

Team ta’ Malta li kien immexxi mid-diretturi Joann Galea Dimech u Jason Galea gie l-ewwel post u bejnithom kisbu 16 award u nominazzjonijiet.

Jancer Galea ta’ sitt snin kisbet Award Best Dancer of the Year 2018 - nominata Best Princess of the Year 2018, Grand Prix Winner f'Kategorija Tfal Bniet.

Sveyden Pulis ta’ seba snin nnominat bhala Best Prince of the Year 2018, Grand Prix Winner f’Kategorija ta’ tfal subien.

Faith Calleja ta’ tmien snin kisbet Award Best National Costume 2018 - Nominata Best Intellect 2018.  Kostum Malti ta' Faith kien wiehed mill-aqwa u l-isbah tlett kostumi fost erbghin pajjiz.

Nigen Pirotta ta’ erbatax-il sena kiseb Award Best Sportsman 2O18 u nnominat Best Prince of Year 2018 Grand Prix Winner Kategorija Teens.

Destiny Casa ta’ tnax-il sena kisbet Award Best Dancer of the Year 2018 nnominata Best Talent of the Year 2018.  Destiny kisbet l-ewwel post fost talenti kollha bejn dsatax il-partecipant.

Jancer Galea, Sveyden Pulis u Nigen Pirotta kisbu l-oghla punteggi minn fost 40 partecipant u ghalhekk huma gew kunsidrati u maghzula minn gurija professjonali sabiex jirraprezentaw lil pajjizhom fil-BEST PRINCE & PRINCESS OF THE WORLD 2018.

Filwaqt li diretturi Maltin Joann Galea Dimech u Jason Galea kisbu Awards specjali fost l-aqwa Diretturi Nazzjonali kif ukoll nominati l-aqwa Gurija Internazzjonali ghas-successi kbar li kisbu u qed jiksbu madwar dinja u ghal livell ta’ standard gholi fix-xoghol professjonali taghhom.

Aktar informazzjoni online minn fuq:-

https://www.facebook.com/WildStrengthDancers/

https://www.facebook.com/JasonsEntertainment/

https://www.facebook.com/TeenKidsModelsMalta/

https://www.facebook.com/InternationalTalentModelsMalta/

 

Tistghu tikkuntattjawhom ukoll fuq 99825121, 99821010 jew wsd_joanne@hotmail.com
Related Images

World Rising Stars Success 2018    World Rising Stars Success 2018    World Rising Stars Success 2018   
mainSidePage

RECENT COMMENTS

Gillian Attard | Sliema

You are simply amazing!!! keep it up <3

Alison Gauci | Mellieha

Well done Ramona...keep up your good work. I love reading all your interviews!

Paul  Bonnici | Greenvale Australia

Dear Ramona,I read with great interest, your wonderful interviews with various members of the public, keep up the good work.

Francesco Catania | Lija

Vera proset ta kollox Ramona!!! Keep it up hi!!!

chantelle tonna | mosta

Hi ramona,well done keep it up bella ibqa sejra hekk sweet...xxxx

Lewis Marvic | 'INDIGO'

Proset tal-Website Ramona, u tal-kitba u tax-xoghol kollu tieghek. Grazzi ukoll ta' L-intervista li ghamiltli fi zmien il-milied u l-ewwel tas-sena. Xewqat Sbieh mil-Qalb ghall- 2011 :)

Gino Lombardi | Mosta

Prosit u ibqa' sejra kif int!

Abigail  Spiteri | Ghaxaq

Hi Ramona. Very interesting website. You are amazing just the way you are. Ghandek talent ibza ghalih. Keep it up. Niehu gost hafna naqra il-kitbiet tieghek. Jien nibqa naggornak fuq dak li nkun qed naghmel. Btw fuq facebook fis-section noti fil-profile tieghi hemm xi xoghlijiet minn tieghi. Napprezza jekk thallili xi comment jew like. Jien sapporter kbira tieghek bhalma nahseb naf u nibqa ghal dejjem. Il-festi t-tajba lilek u lil familja kollha tieghek. xxx

Clare Agius | the clouds :)

Hey Ramona a simple yet colourful website and one which i don t have to wreck my brains to discover where everything is :) very good interviews too so i ll keep a look out to read about more celebs and interesting people keep it up

Andre` Penza | Fgura

Hi Ramona well done for your website, and for your work. It pays to love what you do....you`re doing great. keep it up.

mainFooter

WELCOME

I am a freelance writer available worldwide and a lover of life.  I'm addicted to writing, maniac for great stories and believe in the power of simplicity. Feel free to look around, and if you like what you see, get in touch today to discuss your writing needs.

FOLLOW ME ON....

Copyrights © 2015 Ramona Portelli rights reserved   |   Designed and Hosted by RF DESIGNS MALTA