Promozzjoni: C9 (9 day diet)

Promozzjoni: C9 (9 day diet)

Published: 6- Feb- 2018    |    Language:   Article in Maltese    |    Category: Promotion

C9 Transformation hija dieta bbazata fuq disat (9) ijiem biss u kull individwu li ser jibbenefika minnha ser jara kambjament personali fuqu nnifsu.  

Demaris Agius hija wahda mir-rapprezentanti f’Malta li tista twassallek dan il-pakkett fil-kumdita ta’ darek.  

Il-kaxxa jkun fiha supplimenti, u informazzjoni ta’ xi trid taghmel u tiehol ghal disat ijiem.  “Kull min ghamilha mar tajjeb u naqas sew.  Jiena stess ghamiltha u nqast erba kilos.  Hemm min anke naqas 8 kilos”, sostniet Demaris.  

Apparti hekk, Demaris toffri servizz b’xejn wara li tinxtara l-kaxxa lil kull min jibdiha li jikkonsisti disat ijiem shah linji gwida fuq chat apposta fuq WhatsApp.  Fic-chat ikun hemm reminders ta’ xi jrid jittiehed u anke hafna ghajnuna ohra.  

Il-kaxxa tiswa €130 u ghall-ordnijiet ibghat sms fuq 9990 9991 bl-isem, mobile u ndirizz sabiex tkun tista titwassal id-delivery. 

Demaris tenfazizza li hija mhux biss rapprezentanta li kemm tbiegh il-kaxxa u terhilhom wahedhom.  “F’dawk id-disat ijiem ikollhom sapport kontinwu, u jiena stess nghinhom izommu r-rutina”.  

Filfatt, ninsab konxja mill-fatt li Demaris thobb tipprova l-affarijiet biex wara tkun tista tapprova dak li qed isehh.  Qabel ma bdiet tirraprezenta dan il-prodott, Demaris kienet ghamlet id-dieta C9 (9 day diet) u hadet ritratti ta’ qabel u wara.  “Zaqqi nizlet u tlift erba kilos, kullhadd jghidli wicci nizel u nhossni hafna ahjar u healthy!  Iddixiplinatni hafna!  Qtajt soft drinks, helu, zokkor u mluha u rnexxieli nitghallem nzomm rutina”, sostniet mieghi Demaris.  

Kull nhar ta’ Tnejn jibda grupp gdid u jahdmu flimkien ghal vjagg ta’ disat ijiem fejn wara jaraw progress fuqhom stess.  

Ta’ min izid jghid li wara li jkunu saru u ghaddew id-disat ijiem, kull individwu jista jaghzel li jaghmel programme ohra, pero bic-C9 persuna jirnexxilha tiddixiplina ruhha u titghallem izzomm rutina anke ghal wara id-disat ijiem.  Tista wkoll tibqa tixtri xi affarijiet ta’ C9 separati bhal shake (meal replacement) u l-Aloa Vera drink li huwa ta’ sustanza important ghal hajjitna ta’ kuljum.  

Ghal aktar informazzjoni tistghu tidhlu tistaqsu online fuq https://m.facebook.com/groups/229880774207186 jew cempel fuq 9990 9991.

Aktar informazzjoni wkoll fuq https://www.dietspotlight.com/clean-9-review/
Related Images

C9 (9 day diet)    C9 (9 day diet)    C9 (9 day diet)   
mainSidePage

RECENT COMMENTS

Gillian Attard | Sliema

You are simply amazing!!! keep it up <3

Alison Gauci | Mellieha

Well done Ramona...keep up your good work. I love reading all your interviews!

Paul  Bonnici | Greenvale Australia

Dear Ramona,I read with great interest, your wonderful interviews with various members of the public, keep up the good work.

Francesco Catania | Lija

Vera proset ta kollox Ramona!!! Keep it up hi!!!

chantelle tonna | mosta

Hi ramona,well done keep it up bella ibqa sejra hekk sweet...xxxx

Lewis Marvic | 'INDIGO'

Proset tal-Website Ramona, u tal-kitba u tax-xoghol kollu tieghek. Grazzi ukoll ta' L-intervista li ghamiltli fi zmien il-milied u l-ewwel tas-sena. Xewqat Sbieh mil-Qalb ghall- 2011 :)

Gino Lombardi | Mosta

Prosit u ibqa' sejra kif int!

Abigail  Spiteri | Ghaxaq

Hi Ramona. Very interesting website. You are amazing just the way you are. Ghandek talent ibza ghalih. Keep it up. Niehu gost hafna naqra il-kitbiet tieghek. Jien nibqa naggornak fuq dak li nkun qed naghmel. Btw fuq facebook fis-section noti fil-profile tieghi hemm xi xoghlijiet minn tieghi. Napprezza jekk thallili xi comment jew like. Jien sapporter kbira tieghek bhalma nahseb naf u nibqa ghal dejjem. Il-festi t-tajba lilek u lil familja kollha tieghek. xxx

Clare Agius | the clouds :)

Hey Ramona a simple yet colourful website and one which i don t have to wreck my brains to discover where everything is :) very good interviews too so i ll keep a look out to read about more celebs and interesting people keep it up

Andre` Penza | Fgura

Hi Ramona well done for your website, and for your work. It pays to love what you do....you`re doing great. keep it up.

mainFooter

WELCOME

I am a freelance writer available worldwide and a lover of life.  I'm addicted to writing, maniac for great stories and believe in the power of simplicity. Feel free to look around, and if you like what you see, get in touch today to discuss your writing needs.

FOLLOW ME ON....

Copyrights © 2015 Ramona Portelli rights reserved   |   Designed and Hosted by RF DESIGNS MALTA