Press Release:- Hames Maltin ser jirraprezentaw lil Malta fil-Georgia ghal akbar Festival ta' Awards li jsir fid-dinja, Beauty Talent and Fashion Awards - World Rising Stars

Press Release:- Hames Maltin ser jirraprezentaw lil Malta fil-Georgia ghal akbar Festival ta' Awards li jsir fid-dinja, Beauty Talent and Fashion Awards - World Rising Stars

Published: 4- Jan- 2018    |    Language:   Article in Maltese    |    Category: Press Release

Hames stilel li ghandhom titlu prestigjuz ta' WORLD RISING STARS ser jirraprezentaw lil Malta gewwa Georgia fil-gimghat li gejjien ghal akbar Festival ta' Awards li jsir fid-dinja, Beauty Talent and Fashion Awards - World Rising Stars fejn ser ikunu qed jippartecipaw ghal BEST AWARD OF THE YEAR.

L-Ambaxxaturi Maltin ser jippartecipaw f’dan il-festival ma’ 45 partecipanti ohra madwar dinja, kif ukoll ser jigu ggagjati minn 20 membru tal-gurija - artisti professjonisti fil-qasam tal-ispettaklu - arti u moda.  Fost dawn il-gurija ser ikun hemm Joann Galea Dimech u Jason Galea li huma National Directors minn Malta u gurija internazzjonali.  Joann ilha fix-xena tal-ispettaklu ghal 24 Sena.  Joann hija ghalliema taz-zfin u mudelli bi skola personali taghha.  Hija disinjatrici u cheroegrapher professjonali.  Filwaqt li Jason Galea ilu fix-xena ta’ spettaklu dawn l-ahhar ghaxar snin.  Huwa co-ordinator fil-qasam ta’ entertainment u zeffien.

WORLD RISING STARS MALTA 2018 huma Jancer Galea – sitt snin - Tiny Miss Talent & Model, Sveyden Pulis seba snin - Mini Mister Model, Faith Calleja tmien snin - Mini Miss Model, Destiny Casa tnax-il sena - Little Miss Talent, Nigen Pirotta erbatax-il sena - Teen Mister Model.

Il-Festival ser ikun maqsum f’hamest ijiem fejn kull gurnata l-partecipanti jigu ggagjati b’modi differenti. Fosthom intervisti bil-lingwa Ingliza- Portfolio- Ilbiesi Cocktail u Eleganti u ma jistax jonqos il-kostum tradizzjonali Malti. Il-partecipanti ser ikunu qed jakkomodaw ruhhom gewwa lukanda lussuza Mercure 5 Star Hotel.

Apparti hekk il-partecipanti ser jiehdu sehem fashion show minn disinjaturi famuzi fid-dinja.  Ser ikollhom ukoll photoshoot professjonali mill-isbah lejn l-muntanji. Festival finali ser isir f’teatru mill-isbah gewwa Tbilisi Georgia fejn hemm jithabbru l-Awards tal-aqwa stilel tad-dinja. Matul din l-esperjenza l-partecipanti ser ikollhom gimgha ta’ tahrig mill-professjonisti barranin sabiex jiksbu diploma internazzjonali fil-qasam ta’ talenti taghhom. Huma ser ikollhom hin ukoll ghal excursions u attivitajiet ohra mal-familjari taghhom u partecipanti kollha, kif ukoll ta’ madwar pajjizi fosthom National Party fejn kull pajjiz ikollu mejda tradizzjonali tieghu u hemm kulhadd iduq u jaqsam l-ikel u anke jiehu souvenirs tal-pajjizi bejn il-participanti.

Awguri lit-team ta' Malta li huma preparati sewwa sabiex jaghmlu unur lil pajjizna u fl-ahhar mill-ahhar inxejru l-bnadar Maltin, kif ukoll jiehdu gost flimkien b’din l-esperjenza u opportunita mill-isbah.

Kull min ghandu talent jew mudelli u jixtieq jirregistra ghal casting ghal festivals barra minn xtutna u jkollhom esperjenza u opportunita li jirraprezenta lil Malta jikkuntatjaw lil National Directors Joann Galea Jason Galea fuq 99825121 - 99821010 jew b'email fuq wsd_joanne@hotmail.com jew jasongalea78@hotmail.com

Aktar informazzjoni online minn fuq:-

https://www.facebook.com/WildStrengthDancers/

https://www.facebook.com/JasonsEntertainment/

https://www.facebook.com/TeenKidsModelsMalta/

https://www.facebook.com/InternationalTalentModelsMalta/
Related Images

World Rising Stars 2018    World Rising Stars 2018    World Rising Stars 2018    World Rising Stars 2018    World Rising Stars 2018   
mainSidePage

RECENT COMMENTS

Gillian Attard | Sliema

You are simply amazing!!! keep it up <3

Alison Gauci | Mellieha

Well done Ramona...keep up your good work. I love reading all your interviews!

Paul  Bonnici | Greenvale Australia

Dear Ramona,I read with great interest, your wonderful interviews with various members of the public, keep up the good work.

Francesco Catania | Lija

Vera proset ta kollox Ramona!!! Keep it up hi!!!

chantelle tonna | mosta

Hi ramona,well done keep it up bella ibqa sejra hekk sweet...xxxx

Lewis Marvic | 'INDIGO'

Proset tal-Website Ramona, u tal-kitba u tax-xoghol kollu tieghek. Grazzi ukoll ta' L-intervista li ghamiltli fi zmien il-milied u l-ewwel tas-sena. Xewqat Sbieh mil-Qalb ghall- 2011 :)

Gino Lombardi | Mosta

Prosit u ibqa' sejra kif int!

Abigail  Spiteri | Ghaxaq

Hi Ramona. Very interesting website. You are amazing just the way you are. Ghandek talent ibza ghalih. Keep it up. Niehu gost hafna naqra il-kitbiet tieghek. Jien nibqa naggornak fuq dak li nkun qed naghmel. Btw fuq facebook fis-section noti fil-profile tieghi hemm xi xoghlijiet minn tieghi. Napprezza jekk thallili xi comment jew like. Jien sapporter kbira tieghek bhalma nahseb naf u nibqa ghal dejjem. Il-festi t-tajba lilek u lil familja kollha tieghek. xxx

Clare Agius | the clouds :)

Hey Ramona a simple yet colourful website and one which i don t have to wreck my brains to discover where everything is :) very good interviews too so i ll keep a look out to read about more celebs and interesting people keep it up

Andre` Penza | Fgura

Hi Ramona well done for your website, and for your work. It pays to love what you do....you`re doing great. keep it up.

mainFooter

WELCOME

I am a freelance writer available worldwide and a lover of life.  I'm addicted to writing, maniac for great stories and believe in the power of simplicity. Feel free to look around, and if you like what you see, get in touch today to discuss your writing needs.

FOLLOW ME ON....

Copyrights © 2015 Ramona Portelli rights reserved   |   Designed and Hosted by RF DESIGNS MALTA