Press Release:- Moda Malta 2017 – Moda u Eleganza

Press Release:- Moda Malta 2017 – Moda u Eleganza

Published: 29- Nov- 2017    |    Language:   Article in Maltese    |    Category: Press Release

Festa ta’ Moda u Eleganza spikkat gewwa s-sala ta’ La Valette Dar il-Mediterran il-Belt, post mill-isbah li jilqa bosta attivitajiet fejn il-Hadd li ghadda giet organizzata Moda Malta ghas-seba darba, dedikata ghal l-ghola livell ta’ hwienet fejn spikkat eleganza tal-hwejjeg esklussivi li gew ippreparati ghal diversi okkazzjonijiet ghax-xhur li gejjin. L-organizaturi hadu hsieb biex dan l-avveniment ikun wiehed ta’ livell gholi ikun fil-kalendarju ta’ Modelle International.

Bosta hwienet li huma agenti ta’ disinjaturi minn madwar id-dinja permezz ta’ ditti rinomati gew prezentati minn Eva Mariee Bridal Wear, Tango Boutique, Mangano, Rosita Silk Sense, Stefania’s, Le Reve, Mia Vickery, Chelsey’s Pesavento by Victor Azzopardi Jewellers fejn esklussivament gew prezentati Giojellerija mill-isbah, kif ukoll kollezzjoni mill-isbah mid-disinjaturi lokali C&R fejn hadu hsieb biex jaghmel dan ix-xow celebrita ta’ Moda mill-isbah.

Ma jonqosx il-prezenza ta’ madwar 65 mudelli nisa u irgiel fejn gew mazghula apposta mill-Agenzija Modelle International.

Hansa Wines & Spirits flimkien ma’ Chic Med-Aesthetic Clinics kienu ukoll fost l-isponsors ta’ dan avveniment.  L-attendenza numeruza giet milqugha b’esebizzjoni ta’ diversi ditti li esebixxew diversi manikini b’ilbies esklussiv.

Il-make-up li ntuza fuq il-mudelli kien Artdeco, filwaqt ix-xaghar gie maghmul minn Vitality Academy Mark Stafrace u tim tieghu.

Dan l-avveniment gie pprezentat minn Valerie Vella u organizzat minn Modelle International.

Ritratti li qed jintwerew mehuda minn Jason Spiteri Photography
Related Images

Moda Malta 2017 After    Moda Malta 2017 After    Moda Malta 2017 After   
mainSidePage

RECENT COMMENTS

Gillian Attard | Sliema

You are simply amazing!!! keep it up <3

Alison Gauci | Mellieha

Well done Ramona...keep up your good work. I love reading all your interviews!

Paul  Bonnici | Greenvale Australia

Dear Ramona,I read with great interest, your wonderful interviews with various members of the public, keep up the good work.

Francesco Catania | Lija

Vera proset ta kollox Ramona!!! Keep it up hi!!!

chantelle tonna | mosta

Hi ramona,well done keep it up bella ibqa sejra hekk sweet...xxxx

Lewis Marvic | 'INDIGO'

Proset tal-Website Ramona, u tal-kitba u tax-xoghol kollu tieghek. Grazzi ukoll ta' L-intervista li ghamiltli fi zmien il-milied u l-ewwel tas-sena. Xewqat Sbieh mil-Qalb ghall- 2011 :)

Gino Lombardi | Mosta

Prosit u ibqa' sejra kif int!

Abigail  Spiteri | Ghaxaq

Hi Ramona. Very interesting website. You are amazing just the way you are. Ghandek talent ibza ghalih. Keep it up. Niehu gost hafna naqra il-kitbiet tieghek. Jien nibqa naggornak fuq dak li nkun qed naghmel. Btw fuq facebook fis-section noti fil-profile tieghi hemm xi xoghlijiet minn tieghi. Napprezza jekk thallili xi comment jew like. Jien sapporter kbira tieghek bhalma nahseb naf u nibqa ghal dejjem. Il-festi t-tajba lilek u lil familja kollha tieghek. xxx

Clare Agius | the clouds :)

Hey Ramona a simple yet colourful website and one which i don t have to wreck my brains to discover where everything is :) very good interviews too so i ll keep a look out to read about more celebs and interesting people keep it up

Andre` Penza | Fgura

Hi Ramona well done for your website, and for your work. It pays to love what you do....you`re doing great. keep it up.

mainFooter

WELCOME

I am a freelance writer available worldwide and a lover of life.  I'm addicted to writing, maniac for great stories and believe in the power of simplicity. Feel free to look around, and if you like what you see, get in touch today to discuss your writing needs.

FOLLOW ME ON....

Copyrights © 2015 Ramona Portelli rights reserved   |   Designed and Hosted by RF DESIGNS MALTA