Press Release:- The Haunted Prison

Press Release:- The Haunted Prison

Published: 25- Oct- 2017    |    Language:   Article in Maltese    |    Category: Press Release

The Haunted Prison, ser isir il-Habs l-Antik, bejn il-31 ta’ Ottubru u 4 ta’ November 2017.

Wiehed jista jikseb l-informazzjoni necessarja fuq is-sit www.hauntedprisonmalta.com , pero huwa tajjeb li wiehed jifhem dan li gej :-

  1. Jidhlu massimu ta’ tnax (12) ir- ruh kull show 
  2. Is-shows huma kwazi kollha mimlijin, baqa ftit biljetti
  3. Il-ftit li baqa wiehed jista jakkwistom fuq is-sit www.hauntedprisonmalta.com/booking 
  4. M’hemmx booking mal-bieb, min jigi mal-bieb, gej ghal xejn, ghax ma jinbieghawx biljetti mal-bieb. 
  5. Ma nirrikomandawx li jigu tfal zghar 
  6. Mhux tajba ghal min ibati minn qtugh ta’ nifs, jew xi tip ta’ fobija tad-dlam
  7. Hemm xi tarag li wiehed irid jitla, kif ukoll jinzel. 
  8. Fiha qtajja, dlam, u jintuzghu strobe lights u smoke machines 
  9. Min diga ghandu l-biljett importanti li jigu 10 minuti qabel, l-islot taghhom 
  10. Late Comers ma jidhlux. 

Wiehed jista wkoll isib informazzjoni fuq https://www.facebook.com/hauntedprisonmalta/?ref=br_rs

Mhux permess li jigu persuni MAL-BIEB u jahsbu li ser isibu biljetti tad-dhul.

Fadal biss ftit biljetti ghas-Sibt, u wahdiet fil-granet l-ohra
Related Images

The Haunted Prison    The Haunted Prison   
mainSidePage

RECENT COMMENTS

Gillian Attard | Sliema

You are simply amazing!!! keep it up <3

Alison Gauci | Mellieha

Well done Ramona...keep up your good work. I love reading all your interviews!

Paul  Bonnici | Greenvale Australia

Dear Ramona,I read with great interest, your wonderful interviews with various members of the public, keep up the good work.

Francesco Catania | Lija

Vera proset ta kollox Ramona!!! Keep it up hi!!!

chantelle tonna | mosta

Hi ramona,well done keep it up bella ibqa sejra hekk sweet...xxxx

Lewis Marvic | 'INDIGO'

Proset tal-Website Ramona, u tal-kitba u tax-xoghol kollu tieghek. Grazzi ukoll ta' L-intervista li ghamiltli fi zmien il-milied u l-ewwel tas-sena. Xewqat Sbieh mil-Qalb ghall- 2011 :)

Gino Lombardi | Mosta

Prosit u ibqa' sejra kif int!

Abigail  Spiteri | Ghaxaq

Hi Ramona. Very interesting website. You are amazing just the way you are. Ghandek talent ibza ghalih. Keep it up. Niehu gost hafna naqra il-kitbiet tieghek. Jien nibqa naggornak fuq dak li nkun qed naghmel. Btw fuq facebook fis-section noti fil-profile tieghi hemm xi xoghlijiet minn tieghi. Napprezza jekk thallili xi comment jew like. Jien sapporter kbira tieghek bhalma nahseb naf u nibqa ghal dejjem. Il-festi t-tajba lilek u lil familja kollha tieghek. xxx

Clare Agius | the clouds :)

Hey Ramona a simple yet colourful website and one which i don t have to wreck my brains to discover where everything is :) very good interviews too so i ll keep a look out to read about more celebs and interesting people keep it up

Andre` Penza | Fgura

Hi Ramona well done for your website, and for your work. It pays to love what you do....you`re doing great. keep it up.

mainFooter

WELCOME

I am a freelance writer available worldwide and a lover of life.  I'm addicted to writing, maniac for great stories and believe in the power of simplicity. Feel free to look around, and if you like what you see, get in touch today to discuss your writing needs.

FOLLOW ME ON....

Copyrights © 2015 Ramona Portelli rights reserved   |   Designed and Hosted by RF DESIGNS MALTA