Interview:- First Class Etiquette

Interview:- First Class Etiquette

Published: 4- Feb- 2016    |    Language:   Article in Maltese    |    Category: Interview

L-etikett huwa suġġett vast li forsi ftit huma dawk li jaħsbu dwaru u dwar kemm l-istess etikett jidħol fil-ħajja tagħna ta’ kuljum.  Sfortunatament ħafna jagħżlu li jwarrbuh jew li ma jdaħħluhx f’kollox. Issib oħrajn li jimxu pinna u klamar skond kif jitlob l-etikett.  Ghal aktar informazzjoni u studju dwar l-etikett, f'Malta hawn First Class Etiquette li l-fundratici tieghu hija Ramona Galea.  Hija wkoll International Business Etiquette and Protocol Consultant u Cross Cultural Specialist mħarrġa f’Londra. 

Fost hafna programmi offruti minn First Class Etiquette, it-tlieta l-aktar popolari huma:

International Business Etiquette

Programm immirat u specjalizzat ghal dawk li jixtiequ jiddistingwu ruhhom fid-dinja tax-xoghol billi jeccellaw f’sitwazzjonijiet differenti u ma klijenti ta’ livelli diversi, dan b’mod specjali meta jigu biex jinnegozzjaw ma’ klijenti fuq bazi internazzjonali. Dan il-programm jitqies essenzjali biex wiehed jizviluppa hiliet b’mod holistiku u li jikkumplimenta kwalifici akkademici.

International Social Etiquette

Jekk tixtieq thossok komdu/a f’kull sitwazzjoni li tista ssib ruhek fiha fil-hajja socjali tieghek, dan il programm huwa idejali ghalik. Jekk trid titghallem l-etikett korrett mistenni minnek fuq il-mejda waqt ikla formali jew jekk tixtieq tizviluppa l-gharfien fuq kif wihehed ghandu jgib ruhu u jilbes f’okkazjonijiet differenti fost hafna topics differenti, lesti ruhek biex titghallem u fl-istess hin tiehu pjacir bil-partecipazzjoni tieghek f’dan il-programm.

International Youth Etiquette

Programm meqjus bhala il-fondazzjoni ghal edukazzjoni holistika u l-aktar importanti biex ihalli impatt fuq il-generazzjonijiet futuri. Ramona Galea temmen li jekk iz-zghar tal-llum jitghallmu l-importanza tal-etikett, il-kortesija u l-manjieri, dawn ikollhom ‘ripple effect’ fuq it-tfal taghhom meta jikbru. Programmi addatati skond l-eta u skond il-livell ta' kul partecipant huma offruti lil tfal mill-eta ta 4 snin sa l-eta li student ikun l-universita u ser jidhol fid-dinja tax-xoghol.

Il-programmi jistghu jigu pprezentati kemm bil-Malti u bl-Ingliz u il-partecipazzjoni tista tkun kemm individwali jew fi grupp. 

Aktar informazzjoni fuq il-kontenut ta’ dawn il-programmi kif ukoll fuq  hafna programmi ohra,  zuru is-sit elettroniku www.firstclassetiquette.net




Related Images

First Class Etiquette 1   
mainSidePage

RECENT COMMENTS

Gillian Attard | Sliema

You are simply amazing!!! keep it up <3

Alison Gauci | Mellieha

Well done Ramona...keep up your good work. I love reading all your interviews!

Paul  Bonnici | Greenvale Australia

Dear Ramona,I read with great interest, your wonderful interviews with various members of the public, keep up the good work.

Francesco Catania | Lija

Vera proset ta kollox Ramona!!! Keep it up hi!!!

chantelle tonna | mosta

Hi ramona,well done keep it up bella ibqa sejra hekk sweet...xxxx

Lewis Marvic | 'INDIGO'

Proset tal-Website Ramona, u tal-kitba u tax-xoghol kollu tieghek. Grazzi ukoll ta' L-intervista li ghamiltli fi zmien il-milied u l-ewwel tas-sena. Xewqat Sbieh mil-Qalb ghall- 2011 :)

Gino Lombardi | Mosta

Prosit u ibqa' sejra kif int!

Abigail  Spiteri | Ghaxaq

Hi Ramona. Very interesting website. You are amazing just the way you are. Ghandek talent ibza ghalih. Keep it up. Niehu gost hafna naqra il-kitbiet tieghek. Jien nibqa naggornak fuq dak li nkun qed naghmel. Btw fuq facebook fis-section noti fil-profile tieghi hemm xi xoghlijiet minn tieghi. Napprezza jekk thallili xi comment jew like. Jien sapporter kbira tieghek bhalma nahseb naf u nibqa ghal dejjem. Il-festi t-tajba lilek u lil familja kollha tieghek. xxx

Clare Agius | the clouds :)

Hey Ramona a simple yet colourful website and one which i don t have to wreck my brains to discover where everything is :) very good interviews too so i ll keep a look out to read about more celebs and interesting people keep it up

Andre` Penza | Fgura

Hi Ramona well done for your website, and for your work. It pays to love what you do....you`re doing great. keep it up.

mainFooter

WELCOME

I am a freelance writer available worldwide and a lover of life.  I'm addicted to writing, maniac for great stories and believe in the power of simplicity. Feel free to look around, and if you like what you see, get in touch today to discuss your writing needs.

FOLLOW ME ON....

Copyrights © 2015 Ramona Portelli rights reserved   |   Designed and Hosted by RF DESIGNS MALTA