An evening of Music for String Orchestra with the Georgian Sinfonietta – Ramona Portelli Blog

An evening of Music for String Orchestra with the Georgian Sinfonietta

The Mediterranean Conference Centre in collaboration with the European Foundation for Support of Culture proudly presents an evening of Music for String Orchestra with the Georgian Sinfonietta on Sunday 24th March 2019 at 18.00 at La Vallette Hall, Mediterranean Conference Centre, Valletta.

The Georgian Sinfonietta has established itself as one today’s leading chamber orchestras in the world. It not only plays regularly in Georgia and is the backbone of the Tbilisi International Baroque festival, it also tours Europe on a regular basis.

Together with Conductor Alexei Galea Cavallazzi who needs no introduction, they shall present a programme of music for string orchestra. Mendelssohn’s string symphony nos 9 shall open the concert followed by the Little suite by one of the most important composers of the 20th century Carl Nielsen.

Maltese Music shall be represented by “Music for Strings” by Malta’s most internationally performed  living composer, Dr Jesmond Grixti.  The last piece of the evening shall be by the late Joseph Vella whose works are already part of the concert repertoire in Malta and elsewhere. His Sinfonietta opus 36 shall be a fitting climax to a programme of music from the 19th and 20th centuries.

Galea Cavallazzi whose international career takes him to any countries has been invited to conduct this orchestra a number of times in Tbilisi. This is the second concert of the Georgian Sinfonietta in Malta.

The Mediterranean Conference Centre continues its excellent work in the field of culture by producing classical music events of the highest standard and at a reasonable price.

The duration of this event is 70 minutes.  Tickets for only 10 euros.  For more information and tickets kindly call on 2559 5750 or www.mcc.com.mt

 ======================================================================

Lejla ta’ muzika ghal  Orkestra tal korda mal’ Georgian Sinfonietta

Avveniment għall-familja kollha

Dar il-Mediterran għall-Konferenzi b’kollaborazjoni ma’ European Foundation for Support of Culture bi pjaċir jippreżentaw lejla ta’ muzika ghall-Orkestra tal-korda mal-Georgian Sinfonietta, nhar il-Hadd 24 ta’ Marzu 2019 fis-18.00 gewwa La Vallette Hall, Mediterranean Conference Centre, il-Belt Valletta.

Il-Georgian Sinfonietta stabbilixxiet ruhha bhala wahda mill-aqwa orkestri li hawn fid-dinja bhal issa.  Mhux biss iddoqq fuq bazi regolari fil-Georgia stess, izda hija huwa s-sinsla tat-Tbilisi International Baroque festival, fejn aktar toffri tours madwar l-Ewropa fuq bazi regolari.

Flimkien mad-direttur orkestrali Alexei Galea Cavallazzi li m’ghandu bzonn ta’ l-ebda introduzzjoni, ser jipprezentaw programm shih b’muzika ghal l-Orkestra tal-korda.  Is-sinfonija ghall-korda ta’ Mendelssohn’s numru 9 ser tiftah dan il-kuncert, segwieta minn “The Little suite” minn l-aqwa kompozitur tas-seklu ghoxrin – Carl Nielsen.

Il-muzika Maltija ser tkun prezentata minn “Music for Strings” mill-aktar kompozitur Malti li hu mdaqq illum internazzjonalment li ghadu haj , Dr Jesmond Grixti.  L-ahhar bicca tas-serata ser tkun is-Sinfonietta ta’ Joseph Vella . Il-patrimonju artistiku li halla warajh Joseph Vella huwa ta’ mportanza ghall-identita Maltija.  B’dan ix-xoghol ser tinghalaq serata b’muzika mis-sekli dsatax u ghoxrin.

Galea Cavallazzi maghruf li dar diversi pajjizi u b’hekk kiseb fama internazzjonali muzikalment mexxa din l-istess orkestra bosta drabi gewwa Tbilisi b’success kbir.  Ta’ min jghid ukoll li din hija t-tieni darba li l-Georgian Sinfonietta ser tkun f’Malta.

Dar il-Mediterran, permezz tal-progetti ta’ livell internazzjonali  qed tkompli taghti kontribut importantissimu ghall-Kultura f’Malta.

Id-durata ta’ dan il-kuncert hija 70 minuta.  Biljetti ghad-dhul jiswew 10 ewro biss.  Ghal aktar informazzjoni u biljetti cemplu fuq 2559 5750 jew www.mcc.com.mt

Scroll to top