Malta Got Talent – Ramona Portelli Blog

Malta Got Talent

Qed ifittxu partecipanti b’talenti diversi

Malta Got Talent hija produzzjoni ta’ agenzija li qed tiehu hsieb tibda tippromwovi u tirraprezenta artisti lokali li gejjien minn diversi kategoriji differenti b’talenti varjati.  

Finalment din l-avventura ser issehh f’Malta wkoll, u b’hekk dalwaqt ser ikollna vettrina ta’ talenti fuq zewg  avveniment izda fl istess gurnata.  Din l-attivita ser issir nhar is-Sibt, 30 ta’ Marzu 2019. 

Il-kategoriji ufficcjali huma kif gej:- Open Talent minn 5 sa 8 snin, 9 sa 12 snin, 13 sa 16 snin, 17 sa 21 snin, 22 u akbar.  Immudellar; Junior Miss 12 sa 14 snin, Miss Teen 15 sa 17 snin, Miss 18 sa 28 snin, Mr 18 sa 28 snin.  Ir-rigali ser ikunu varjati minn titli, trofejs, promozzjonijiet nazzjonali u internazzjonali, ritratti mprintjati kbar, voucher u ammonti ta’ flus.  Dawn l-istess rigali ser jinghatu skond il-kategoriji u titli rebbihin. 

Ghall-ewwel darba wkoll, waqt Malta Got Talent ser tintuza sistema ta’ votazzjoni serja hafna. 

Malta Got Talent ser tkun wahda mill-aqwa kompetizzjonijit li qatt saru f Malta dan ghaliex l gurija ser tkun maghzula b mod professjonali hafna. Bla dubju ta’ xejn din hija l-aqwa opportunita ghal dawk kollha li jixtiequ juru l abilitajiet taghhom bhala mudelli jew kull tip ta’ talent u abilita ohra.  Partecipanti li ghandhom xi tip ta’ talent, mudelli kemm godda kif ukoll b esperjenza jistghu japplikaw ghall-audition ta’ Malta Got Talent. l mudelli ser jigu offruti lezzjonijit bla hlas sabiex dakinhar tas serata kull mudella tkun ta livell.

Tistghu tapplikaw ghall-castings permezz tal-email maltagottalent@gmail.com jew billi tibghatu messag privat fuq il-pagna ta’ facebook stess.

Aktar informazzjoni fuq il-Pagna ta’ Facebook ‘Malta Got Talent’ https://www.facebook.com/Malta-Got-Talent-2132440630415571/ 

=====================================================================================

Malta Got Talent

Casting for participants

Malta Got Talent is a production management agency that promotes and represents local artists in different talents and  categories.  

It’s finally going to happen in Malta.  A showcase of local talents on two different shows but on the same day. This event will take place on Saturday, 30 March 2019.  

These are the official categories :- Open Talent from 5 to 8 years, 9 to 12 years, 13 to 16 years, 17 to 21 years, 22 and over.  Modelling; Junior Miss 12 to 14 years, Miss Teen 15 to 17 years, Miss 18 to 28 years, Mr 18 to 28 years.  Fashion category open for ages. All prizes vary from titles, trophies, national and international promotions, large printed photos, vouchers, and cash prizes.  These prizes will be given according to the category and titles. 

Also for the first time ever, happening in this show is a new full transparent judging system. 

Malta Got Talent is a high level event not to be missed because judges will be chosen in a very professional way. This is just right opportunity for all those who can put their ability to compete as a model, or expose any kind of other variety talents.  Participants  who possess some sort of talent, new comer models and also those with previous experience can audition for Malta Got Talent. Models will be given free lessons so that until the final night all models will be of a good level. 

Apply now for the castings.  Send an email on maltagottalent@gmail.com or by sending a private message on our facebook page.

More information on Malta Got Talent Facebook Page https://www.facebook.com/Malta-Got-Talent-2132440630415571/ 

Scroll to top