C9 – 9 day diet – Ramona Portelli Blog

C9 Transformation hija dieta bbazata fuq disat (9) ijiem biss u kull individwu li ser jibbenefika minnha ser jara kambjament personali fuqu nnifsu.  

Demaris Agius hija wahda mir-rapprezentanti f’Malta li tista twassallek dan il-pakkett fil-kumdita ta’ darek.  

Il-kaxxa jkun fiha supplimenti, u informazzjoni ta’ xi trid taghmel u tiehol ghal disat ijiem.  “Kull min ghamilha mar tajjeb u naqas sew.  Jiena stess ghamiltha u nqast erba kilos.  Hemm min anke naqas 8 kilos”, sostniet Demaris.  

Apparti hekk, Demaris toffri servizz b’xejn wara li tinxtara l-kaxxa lil kull min jibdiha li jikkonsisti disat ijiem shah linji gwida fuq chat apposta fuq WhatsApp.  Fic-chat ikun hemm reminders ta’ xi jrid jittiehed u anke hafna ghajnuna ohra.  

Il-kaxxa tiswa €130 u ghall-ordnijiet ibghat sms fuq 9990 9991 bl-isem, mobile u ndirizz sabiex tkun tista titwassal id-delivery. 

Demaris tenfazizza li hija mhux biss rapprezentanta li kemm tbiegh il-kaxxa u terhilhom wahedhom.  “F’dawk id-disat ijiem ikollhom sapport kontinwu, u jiena stess nghinhom izommu r-rutina”.  

Filfatt, ninsab konxja mill-fatt li Demaris thobb tipprova l-affarijiet biex wara tkun tista tapprova dak li qed isehh.  Qabel ma bdiet tirraprezenta dan il-prodott, Demaris kienet ghamlet id-dieta C9 (9 day diet) u hadet ritratti ta’ qabel u wara.  “Zaqqi nizlet u tlift erba kilos, kullhadd jghidli wicci nizel u nhossni hafna ahjar u healthy!  Iddixiplinatni hafna!  Qtajt soft drinks, helu, zokkor u mluha u rnexxieli nitghallem nzomm rutina”, sostniet mieghi Demaris.  

Kull nhar ta’ Tnejn jibda grupp gdid u jahdmu flimkien ghal vjagg ta’ disat ijiem fejn wara jaraw progress fuqhom stess.  

Ta’ min izid jghid li wara li jkunu saru u ghaddew id-disat ijiem, kull individwu jista jaghzel li jaghmel programme ohra, pero bic-C9 persuna jirnexxilha tiddixiplina ruhha u titghallem izzomm rutina anke ghal wara id-disat ijiem.  Tista wkoll tibqa tixtri xi affarijiet ta’ C9 separati bhal shake (meal replacement) u l-Aloa Vera drink li huwa ta’ sustanza important ghal hajjitna ta’ kuljum.  

Ghal aktar informazzjoni tistghu tidhlu tistaqsu online fuq https://m.facebook.com/groups/229880774207186 jew cempel fuq 9990 9991.

Aktar informazzjoni wkoll fuq https://www.dietspotlight.com/clean-9-review/


Scroll to top